2019 ஜனவரி 8, 9 பொது வேலை நிறுத்தம்; புறணிக்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் - BMS


ekJ Njrj;jpd; tsh;r;rpf;fhf> murpay; rhh;gw;w njhopw;rq;fkhf 1955-k; Mz;L ghujPa k];J}h; rq;fk; (BMS) Jtf;fg;gl;lJ. 1989-k; Mz;L Kjy; ghujj;jpd; Kjd;ik rq;fkhf kj;jpa murhy; mwptpf;fg;gl;L I.eh-tpd; ILO-tpy; ,e;jpa ehl;L njhopyhsh;fspd; xNu gpujpepjpahf nrayhw;wp tUfpwJ. njhopyhsh;fspd; chpikfSf;fhfTk;> eyd;fSf;fhfTk; Ngr;Rthh;j;ij kw;Wk; Nghuhl;lq;fs; %yk;; Nfhhpf;iffis ntd;nwLj;J tUfpwJ.
jw;nghOJ> 2019-k; Mz;L nghJj; Njh;jy; fhuzkhf rpy murpay; fl;rpfspd; njhopw;rq;fq;fs; [dthp 8> 9-k; Njjpfspy; Ntiy epWj;jk; nra;tjhf mwptpj;Js;sd. ,d;iwa kj;jpa murpd; nfhs;iffis vjph;j;J Ntiy epWj;jk; mwptpj;Js;s ,e;j njhopw;rq;fq;fSf;F jiyik jhq;FtJ> ,jw;FKd; Ml;rpapy; ,Ue;jNghJ> mNj nghUshjhu nfhs;iffis filgpbj;j> filg;gpbf;Fk; fhq;fpu];> fk;A+dp];Lfs; cs;spl;l murpay; fl;rpfspd; jiyikjhd; vd;gJ eifg;gpw;FhpaJk;> tQ;ridf;FhpaJkhFk;.
njhopyhsh;fis Ntiy epWj;jj;jpy; murpay; fl;rpfs; Ml;rpia gpbg;gjw;fhf ,Uf;ff;$lhJ. vdNt> ,j;jUzj;jpy; fle;j fhyj;ij rw;Nw gpd;Ndhf;fp ghh;g;gJ mtrpakhfpwJ.
1991-k; Mz;L fhq;fpu]; muR jdpahh;kak;> jhuhskak;> cyfkak; (LPG) nfhs;ifia ekJ ehl;by; mky;gLj;jp njhopyhsh;fspd; eyd;fis Gwe;js;spaJ. me;j epiyapy;> njhopyhsh;fSf;F tpNuhjkhf nray;gLk; kj;jpa> khepy murhq;fq;fis fz;bj;Jk;> epahakhd Nfhhpf;iffSf;fhfTk; BMS rq;fk; jdpahfTk;> kw;w rq;fq;fis xUq;fpizj;Jk; gy;NtW Nghuhl;lq;fs; kw;Wk; NtiyepWj;jq;fis elj;jpaJ. Mdhy;> ve;j murhq;fKk; Nfhhpf;iffis ghprPypf;f jahuhf ,y;iy.
mjidj; njhlh;e;J> Rkhh; 20 Mz;LfSf;Fk; Nkyhf ,Ue;j 10 Nfhhpf;iffSld; NkYk; 2 Nfhhpf;iffs; Nrh;j;J 12 Nfhhpf;iffis epiwNtw;wpj;ju Ntz;Lnkd> 2014-k; Mz;L jpU.eNue;jpu Nkhb jiyikapyhd murhq;fj;jplk; BMS cs;spl;l midj;J kj;jpa njhopw;rq;fq;fSk; Nfhhpf;if itj;J> Xh; Mz;L fhy mtfhrKk; nfhLj;jJ. Nfhhpf;iffs; Fwpj;J kj;jpa muR fPo;fz;l nray;ghLfis Kd;ndLj;jJ.
14.11.2014 md;W njhopyhsh;Jiw mikr;rUk;> 13.01.2015 md;W njhopw;rq;fq;;fs;> murhq;fk; kw;Wk; Kjyhspfs; mlq;fpa Kj;jug;Gk;> 15.05.2015 md;W 3 mikr;rh;fs; nfhz;l FOTk; kj;jpa njhopw;rq;fq;fSld; Nfhhpf;iffs; Fwpj;J tpthjpj;jd. MapDk;> Fwpg;gplj;jf;f Kd;Ndw;wk; Vw;glhj fhuzj;jhy; 02.09.2015 md;W Ntiy epWj;jk; nra;tnjd njhopw;rq;fq;fs; mwptpj;jd.
,e;epiyapy;> gpujkh; Nkhb mth;fs; Nfhhpf;iffis epiwNtw;w chpa mjpfhuk; gilj;j 5 mikr;rh;fs; nfhz;l FOit mikj;jhh;. ,e;j FO 19.07.2015 md;W kj;jpa rq;fq;fis mioj;J Ngr;Rthh;j;ij elj;jpaJ. NkYk;> md;W khiy> tuyhw;wpy; Kjd; Kiwahf ghuj gpujkh; jpU.eNue;jpu Nkhb mth;fs; njhopw;rq;f jiyth;fis jdJ ,y;yj;jpw;F mioj;J fye;jha;T $l;lk; elj;jpdhh;.
     ,jid njhlh;e;J 5 mikr;rh;fis cs;slf;fpa FO> 12 mk;r Nfhhpf;iffs; Fwpj;J  kj;jpa njhopw;rq;fq;fSld; 2015 Mf];l; 26> 27 Njjpfspy; Ngr;Rthh;j;ij elj;jpaJ. 12 Nfhhpf;iffspy;> 8-I KOikahfNth> gFjpahfNth epiwNtw;wp jUtjhfTk;> 4 Nfhhpf;iffs; nghUshjhu nfhs;if rk;ke;jg;gl;ljhy; mf;Nlhgh; khjj;jpy; Ngrpj;jPh;f;fyhk; vdTk; mikr;rh;fs; FO $wpaJ. mjdbg;gilapy;> Ntiy epWj;j Kbit kWghprPyid nra;a kj;jpa muR Nfl;Lf;nfhz;lJ. Vw;Wf;nfhz;l Nfhhpf;iffSf;F vOj;Jg;G+h;tkhf cWjpnkhopia nfhLj;jhy; kl;LNk Ntiy epWj;j mwptpg;ig kWghprPyid nra;a KbAnkd njhopw;rq;fq;fs; njhptpj;jd. vdNt> njhopyhsh; Jiw mikr;rh; kw;Wk;; Kjd;ik nrayhsh; ,UtUk; midj;J kj;jpa njhopw;rq;fSf;Fk; vOj;Jg;G+h;t cWjpnkhop fbjj;ij (D.O. No. 51040/4/2015-IR(PG) dt.28/08/2015) nfhLj;jdh;.
vdpDk;> mjd; gpwF eilngw;w midj;J rq;f $l;lj;jpy; fUj;njhw;Wik Vw;glhj fhuzj;jhy; murpay; fl;rpfspd; rq;fq;fs;> jq;fs; fl;rpfis mZfpd. mg;NghJ eilngwtpUe;j gPfhh; cs;spl;l 5 khepy Njh;jYf;fhf ,ij gad;gLj;jp nfhs;syhk; vd;w cs; Nehf;fj;Jld; murpay; fl;rpfs;> mth;fspd; rq;fq;fis Ntiy epWj;jk; nra;a eph;ge;jpj;jd.
     mNj Neuk;> Nfhhpf;iffis epiwNtw;w murpw;F fhy mtfhrk; nfhLj;J BMS Ntiy epWj;jj;ij jw;fhypfkhf xj;jp itj;J 30-08-2015 md;W mwptpg;G ntspapl;lJ.
BMS Kaw;rpapd; gadhf kj;jpa muR Vw;Wf;nfhz;l Nfhhpf;iffSk;> ,d;iwa epiyAk;:-
1.      Fiwe;jgl;r Cjpa rl;lj; jpUj;jk;:
        i.      kj;jpa murhq;fj;jpd; gl;bayplg;gl;l njhopy;fSf;F Fiwe;jgl;r Cjpak; 47% tiu cah;j;jg;gl;Ls;sJ. cjhuzk;: A gphpT gFjp jpwd; Njitaw;w njhopyhsh;fSf;F ehs; xd;Wf;F
gzp
Kd;G
19.01.2017 Kjy;
01.10.2018 Kjy;
fl;Lkhdk;> rhiyguhkhpg;G gzp
Rs.368/-
Rs.523/-
Rs.558/-
tptrha gzp
Rs.226/-
Rs.333/-
Rs.355/-
      ii.      kj;jpa muR Copah;fSf;F Fiwe;jgl;r Cjpak; khjj;jpw;F Rs.18,000/-Mf cah;j;jg;gl;Ls;sJ.
2.      Nghd]; rl;lj; jpUj;jk;:
cr;rtuk;G
Kd;G
2014-15 Kjy;
cah;T
Nghd]; ngWtjw;fhd Cjpa jFjp
Rs.10,000/-
Rs.21,000/-
110%
Nghd]; njhif fzf;fPl;L cr;rtuk;G
Rs.3,500/-
Rs.7,000/- (or) Min. Wage
100%
fzf;fPl;;L cr;r tuk;G Rs.7,000/- my;yJ rk;ke;jg;gl;l njhopYf;F> rk;ke;jg;gl;l muR eph;zapj;Js;s Fiwe;jgl;r Cjpak; ,e;j ,uz;by; vJ mjpfNkh mij fzf;fPl;bw;F vLj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. Fiwe;jgl;r Cjpak; caUk; NghJ Nghd]; fzf;fPl;L njhifAk; jhdhfNt caUk;gb tuyhw;wpy; Kjd;Kiwahf rl;lj;jpUj;jk; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.
3.   gzpf;nfhil (Gratuity) rl;lj; jpUj;jk;:
Gratuity cr;rtuk;G Rs.10,00,000/-y; ,Ue;J Rs.20,00,000/-Mf cah;j;jg;gl;Ls;sJ. NkYk;> nghJj;Jiw Copah;fSf;F gQ;rg;gb 50%-I vl;Lk;NghJ gzpf;nfhil cr;rtuk;G Rs.25,00,000/- Mf jhdhf caUk;gb tuyhw;wpy; Kjd;Kiwahf jpUj;jk; nra;ag;gl;Ls;sJ.
4.   ESI rl;l jpUj;jk;:
                 i.   njhopyhsh; kw;Wk; mth;jk; FLk;gj;jhh; kUj;Jtk; ngWtjw;fhd Cjpa cr;rtuk;G Rs.15,000/-y; ,Ue;J 01.01.2017 Kjy; Rs.21,000/-Mf cah;j;jg;gl;Ls;sJ. NkYk;> Ml;Nlh> fl;Lkhdj; njhopyhsh;fs;> hpf;\h ,Og;gth;fs;> mq;fd;thb Copah;fs; cs;spl;l midj;J mikg;G rhuh njhopyhsh;fisAk; ,e;j rl;lj;jpy;; ,izj;J mth;fSf;Fk; kUj;Jt trjp gFjp thhpahf Vw;gLj;jg;gl;L tUfpwJ. ,ij> khepy muRfs; eilKiwg;gLj;j Ntz;Lk;.
               ii.   njhopyhsh; Xa;T+jpa jpl;lk; EPS-95-d; fPo; Xa;T+jpak; ngwf;$bath;fSf;F gzp Xa;T fhyj;jpy; ESIC jpl;lj;jpy; kUj;Jt trjp toq;f nfhs;if KbT vLf;fg;gl;Ls;sJ.
5.  Copah; Xa;T+jpa jpl;lk; (EPS)-1995 jpUj;jk;:
khjj;jpw;F 10 &gha;f;Fk; Fiwthf ,Ue;j ngd;rd; njhif> Fiwe;jgl;rk; Rs.1,000/-Mf cah;j;jg;gl;Ls;sJ. Rs.1,000/- ngd;rid 2015 Vg;;;;;uy; khjj;jpy; kj;jpa muR epWj;jp itj;jJ. ,jw;f vjpuhf BMS kl;LNk ehL jOtpa Nghuhl;lk; elj;jp kPz;Lk; mij eilKiwf;F nfhz;L te;jJ Fwpg;gplj;jf;fJ. Vida rq;fq;fs; ntWk; gj;jphpf;if mwpf;iffNshL epWj;jp nfhz;lJ. ,jd; %yk; Rkhh; 20>00>000 Xa;T+jpajhuh;fs; gadile;J tUfpd;wdh;. NkYk;> Fiwe;jgl;r Xa;T+jpak; tpiythrp cah;Tf;Nfw;g cah;j;jg;gl Ntz;Lnkd BMS njhlh;e;J Ngr;Rthh;j;ij elj;jp tUfpwJ.
khw;wk; nra;j ehs;
08.01.2011
01.09.2014
24.05.2016
15.02.2018
Fiwe;jgl;r cWjp nra;ag;gl;l njhif
Nil
Nil
Rs.1,50,000/-
Rs.2,50,000/-
mjpfgl;r njhif
Rs.1,30,000/-
Rs.3,60,000/-
Rs.6,00,000/-
Rs.6,00,000/-
6.  itg;Gj; njhifAld; ,ize;j (EDLI) fhg;gPl;L jpl;lj; jpUj;jk;: gzpapd;NghJ njhopyhspf;F ,wg;G Nehpl;lhy;> PF rl;lg;gb mtuJ FLk;gj;jpw;F fpilf;Fk;; ,d;#ud;]; (EDLI) njhifahFk;.
7.  tUq;fhy itg;G epjp (EPF) jpl;lj; jpUj;jk;:
xU epWtdj;jpy; ,Ue;J kw;nwhU epWtdj;jpw;F gzp khWk;NghJ PF fzf;if Kwpj;J nfhs;shky;> xNu fzf;fpy; PF njhifia nrYj;j Universal Account Number (UAN) trjp Vw;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,jd; %yk; Xa;T+jpak; cs;spl;l PF rhh;e;j midj;J tp\aq;fSf;Fk; njhlh;r;rpahd gyd; fpilf;Fk;gb jpUj;jk; nra;ag;gl;Ls;sJ.
8.  kfg;NgW rl;lj; jpUj;jk;:
ngz; njhopyhsh;fSf;F kfg;NgWfhy tpLg;G 12 thuk; vd;gJ 26 thukhf cah;j;jg;gl;Ls;sJ.
9.  Cjpak; toq;Fk; rl;lj; jpUj;jk;:
njhopyhsh;fspd; Cjpa jpUl;il jLf;f> mth;fSf;F tq;fp fzf;F Jtf;fp mjd; %yk; kl;LNk Ntiy mspg;gth; Cjpak; nrYj;j Ntz;Lk; vd;W jpUj;jk; Nkw;nfhs;sg;gl;L eilKiwg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. (MoL&J Gazette Notice No.1, dt.16.02.2017)
10. muR Jiwfspd; fhyp gzpaplq;fis epug;Gtjw;F ,Ue;j jil (Ban on Recruitment) rpy Jiwfspy; ePf;fg;gl;Ls;sJ. vdNt> rk;ke;jg;gl;l Jiwfs; Neubahf gzpahsh;fis Njh;T nra;J nfhs;syhk;.
11. Gjpa gzp epakdj;jpy; Coy; kw;Wk; KiwNfLfis jLj;jpl Group C & D gzpaplq;fSf;F Neh;Kfj; Njh;T (Personal Interview) elj;Jk; Kiw uj;J nra;ag;gl;Ls;sJ.
12. njhopw;rq;fk; Jtf;f tpz;zg;gpj;j 45 ehl;fSf;Fs; fl;lhakhf gjpT nra;ag;gl Ntz;Lnkd;w Nfhhpf;ifia> kj;jpa muR Vw;W midj;J khepy muRfSf;Fk; 01.09.2016-y; Miz gpwg;gpj;jJ. jkpof muR mij Vw;W 02.05.2017-y; eilKiwf;F nfhz;L te;Js;sJ. (G.O.(Ms) No.88).
13. Gjpa Ntiytha;g;Gfs; cUthf;fpl Kj;uh jpl;lk; %yk; 50 Mapuk; Kjy; 10 ,yl;rk; &gha; tiu rpW kw;Wk; FWe;njhopy; KidNthUf;F fld; trjp toq;fg;gLfpwJ. ,jd; %yk; yl;rfzf;fhd ,isQh;fs; Ntiy tha;g;ig cUthf;fp nfhz;Ls;sdh;. NkYk; Skill India, Make in India Nghd;w jpl;lq;fs; tFf;fg;gl;L eilKiwg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.
BMS Nfhhpf;iffSf;F fpilj;j ntw;wpAk; njhlUk; Nfhhpf;iffSk;:

NkYk;> Ngr;Rthh;j;fspy; kj;jpa muRf;F mOj;jk; nfhLf;Fk; tifapy; gy;NtW fl;l Nghuhl;lq;fSld;> 2017 etk;gh; 17 md;W Rkhh; 5 yl;rk; njhopyhsh;fis jpul;b ehL fz;blhj kpfg;ngUk; Nguzp elj;jp ghuhSkd;wj;ij Kw;Wifapl;L> BMS-d; 41 nglNu\d;fs; rhh;ghf Jiwthhpahf Nfhhpf;if gl;bay; kj;jpa muRf;F nfhLf;fg;gl;lJ. mjid njhlh;e;J kj;jpa muRld; eilngw;w Ngr;Rthh;j;ijapd; gadhf  fPo;fhZk; gyd;fis BMS ngw;W je;Js;sJ.

1.   mq;;fd;thb M\h gzpahsh;fSf;F Cf;fj;njhif cah;T
nfsut rk;gsk; kw;Wk; fhg;gPL
mq;fd;thb gzpahsh;fs;
M\h gzpahsh;fs;
Kd;G
jw;nghOJ
Kd;G
jw;nghOJ
nfsutj;njhif/Cf;fj;njhif
Rs.3,000/-
Rs.4,500/-
Rs.1,000/-
Rs.2,000/-
cly; Cdf;fhg;gPL
,y;iy
Rs.2,00,000/-
,y;iy
Rs.2,00,000/-
,wg;Gf;fhg;gPL
,y;iy
Rs.2,00,000/-
,y;iy
Rs.2,00,000/-
2.   kjpa czT jpl;l gzpahsh;fSf;F:
czT rikf;Fk; $ypj; njhif xU ehisf;F> xU Foe;ijf;F &gha; 2 mjpfhpf;fg;gl;Ls;sJ.
(1-5 tFg;G tiu 3.86 + 2 = &.5.8/->  6-8 tFg;G tiu 5.78 + 2 = &.7.78/-)
3.   fpuhkg;Gw mQ;ry; Nrit gzpahsh;fSf;F Cjpa cah;T:
i.     fkNy\; re;jpuh fkpl;b ghpe;Jiuapd;gb ,th;fspd; Cjpak; 4 klq;F tiu mjpfhpf;fg;gl;Ls;sJ. NkYk;> tUlhe;jpu Cjpa cah;T 3% vd cah;j;jg;gl;Ls;sJ. gzpapd;NghJ ,wg;G Nehpl;lhy; thhpRf;F 100% Ntiy nfhLf;fg;gLk;.
ii.   fUizj;njhif> gzpf;nfhil cs;spl;lit  &.60,000/-y; ,Ue;J &.5 ,yl;rkhfTk;> FO fhg;gPl;L njhif &.50,000/-y; ,Ue;J &.5 ,yl;rkhfTk; cah;j;jg;gl;Ls;sJ.
4.   ghJfhg;G jsthl Miyfspy; gzpahw;wp Xa;T ngw;w Copah;fs; kw;Wk; tpjitfSf;F Kjd;Kiwahf CSD Nfz;Bd; trjp ePl;bf;fg;gl;Ls;sJ.
5.   ghJfhg;G jsthl Miy njhopyhsh;fSf;F 3rd MACP to Skilled Grade Pay &.4,600/- mDkjpf;fg;gl;Ls;sJ.

6.   mf;Nlhgh; 2018-y; ,uapy;Nt kw;Wk; ghJfhg;G Jiwf;fhd BMS nglNurd;fs; (BPMS & BRMS) elj;jpa ehL jOtpa Mh;g;ghl;lj;jpw;F gpwF> gpujkhpd; Neub nrayhsUld; eilngw;w 3 Rw;W Ngr;Rthh;j;ijapy; Old Pension Scheme-f;F epfuhf National Pension Scheme (NPS)-I khw;w xg;Gf;nfhz;Ls;sdh;. NkYk;> murhq;f gq;fspg;G 10%-ypUe;J 14% Mf mjpfhpf;fg;gl;Ls;sJ.
7.   ,uapy;Nt Jiwapy; mg;uz;B]; gapw;rp Kbj;jth;fSf;F> ,uapy;Nt gzpfspy; 20% ,l xJf;fPL; ngw;Wj;jug;gl;Ls;sJ. (Course Completed Apprenticeship)
8.   L.I.C of India & General Insurance Copah;fSf;F $Ljyhf xU Xa;T+jpak; toq;f nfhs;ifastpy; xg;Gf;nfhs;sg;;gl;Ls;sJ.

9.   fpuhk tq;fp Copah;fSf;F ngd;rd; toq;f Vw;Wf;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.

10.  jdpahh; Jiw Nghf;Ftuj;J thfdq;fSf;fhd ,d;#ud;]; njhif Fiwf;fg;gl;Ls;sJ. thfdk; GJgpf;Fk; fhyk; 2 Mz;LfSf;F ePl;bf;fg;gl;Ls;sJ. NkYk;> jdpahh; thfd Xl;Ldh;fSf;F Fiwe;jgl;r fy;tpj;jFjp Ntz;Lnkd;gJ thg]; ngwg;gl;Ls;sJ.
11.  njhopyhsh; rl;lq;fs; kW rPuikg;G:
           i.      njhopw;rq;fq;fspd; Nfhhpf;ifia Vw;W Indian Labour Conference-y; gpujkh;; $wpagb> Kj;jug;G MNyhrid %yNk njhopyhsh; eyr;rl;lq;fs; kW rPuikf;fg;gl;L tUfpwJ. ,jpy; BMS cs;spl;l rpy rq;fq;fs; kl;LNk fye;J nfhz;L> njhopyhsh;fSf;F ghjfkhd \uj;Jfis ePf;fpAk;> rhjfkhdtw;iw Nrh;j;Jk; tUfpwJ. kw;w rq;fq;fs; ,e;j rPuikg;gpy; (DRAFT) tphpthd Kd;nkhopit nfhLf;ftpy;iy vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.
         ii.      2-tJ Njrpa njhopyhsh; Mizaj;jpd; ghpe;Jiug;gb cUthf;fg;gLk; ,e;j rl;lj;njhFg;Gfs; ghuhSkd;wj;jpy; rl;lkhf;fg;gl;l gpd;G> ehl;by; cs;s filf;Nfhb njhopyhspf;Fk; Fiwe;jgl;r Cjpak; kw;Wk; r%fg;ghJfhg;G cs;spl;l midj;J tifahd gyd;fSk; fpilg;gJ cWjp nra;ag;gLnkd muR njhptpj;Js;sJ. Mdhy; ,jpy; njhopyhsh;fSf;F rhjf> ghjf mk;rq;fs; cs;snjd BMS fUJfpwJ. NkYk;> rhjfkhdtw;iw tuNtw;Fk; mNj rkaj;jpy; ghjfkhdtw;wpw;F vjph;g;G njhptpj;J mij ePf;f Ntz;Lnkd vOj;Jg;G+h;tkhf jpUj;jq;fis je;J muir typAWj;jp tUfpwJ.
12.  ILO jPh;khdk; vz;.182-I mq;fPfhpj;jy;:
Foe;ij njhopyhsh; xopg;Gf;fhd ILO-tpd; 182-tJ jPh;khdj;ij kj;jpa muir Vw;f itj;jJ
13.  Njrpa Rfhjhu ghJfhg;G jpl;lk;; (MA\;khd; ghuj; Nah[dh)
nghUshjhu hPjpapy; gpd;jq;fpath;fs; kw;Wk; mikg;Grhuh njhopyhsh;fs; cs;gl Rkhh; 10 Nfhbf;Fk; mjpfkhd FLk;gj;jpdUf;F Mz;bw;F Rs.5 ,yl;rk; tiu ,d;#ud;]; ghJfhg;G fpilf;f top nra;jJ.
14.  mikg;Grhuh njhopyhsh;fs; r%f ghJfhg;G thhpak; 2011 Kjy; nray;gltpy;iy. BMS typAWj;jypd; fhuzkhf jw;NghJ thhpaj;ij nray;gLj;j muR kWMa;T nra;J tUfpwJ.

mq;fd;thb kw;Wk; M\h gzpahsh;fspd; Nfhhpf;iffs;> midtUf;Fk; r%f ghJfhg;G> rk Ntiyf;F rk Cjpak;> Njrpa Cuf Ntiytha;g;G jpl;lj;jpd; fPo; toq;fg;gLk; Ntiy ehl;fspd; vz;zpf;if 100-y; ,Ue;J 200 Mf cah;j;jp tptrha gzpAld; ,izg;gJ> Fiwe;jgl;r Cjpak; toq;f tptrhapfSf;F muR khdpak; toq;f Ntz;Lk;> r%f ghJfhg;G jpl;lq;fSf;fhd epjpia Rs.2,000 Nfhbahf mjpfhpg;gJ> EPS-95 ngd;rd;jhuh;fSf;F ngd;rd; cah;T> tpiythrpia fl;Lf;Fs; itj;jy; cs;spl;l gy;NtW Nfhhpf;iffSf;fhf kj;jpa muRld; BMS Ngr;Rthh;j;ij elj;jp tUfpwJ.
muRld; nfhs;if hPjpahf khWgLk; tp\aq;fs;:
Neub me;epa KjyPL (FDI), nghJj;Jiw gq;F tpw;gid> jdpahh; kak;> xg;ge;j njhopyhsh; Kiw kw;Wk; Fixed Term Employment Mfpa gpur;ridfspy; murplk; ghujPa k];J}h; rq;fk; jdJ fLikahd vjph;g;ig njhptpj;J tUtJld;> Ntiy tha;g;Gfis cUthf;Ftjpy; $Ljy; ftdk; nrYj;j Ntz;LnkdTk; typAWj;jp tUfpwJ.
rhpahd njhopw;rq;fj;jpd; nray;ghL:
kj;jpa gl;n[l;il fz;bj;J 02.02.2018 md;Wk;> (Vida rq;fq;fs; fhy jhkjkhf khh;r; 15-ypUe;J 20-f;Fs; Nghuhl;lk; elj;j miw$ty; tpLj;jJ Fwpg;gplj;jf;fJ) Nfhhpf;iffis epiwNtw;w 06.09.2018 md;Wk; ehL jOtpa Mh;g;ghl;lq;fis BMS elj;jpAs;sJ. Nfhhpf;iffis epiwNtw;w murhq;fk; Nfl;lgb BMS fhy mtfhrj;ij nfhLj;jjhy; thf;FWjpfis tpiue;J epiwNtw;Wq;fs; vd murhq;fj;ij eph;ge;jpf;Fk; jhh;kPf chpikia ngw;W Nfhhpf;iffis BMS epiwNtw;wp tUfpwJ.
BMS epiwNtw;wp jw;NghJ eilKiwapy; cs;s 45 ehl;fspy; njhopw;rq;fq;fis gjpT nra;tJ cs;spl;l gy;NtW tp\aq;fis kiwj;J mtw;iwNa 2019 Ntiy epWj;j Nfhhpf;ifapy; itj;jpUg;gJ njhopyhsh;fis Vkhw;Wk; eatQ;rf nrayhFk;.
rNfhju> rNfhjhpfNs! Ntiy epWj;jk; vd;gJ ,Wjp fl;l MAjNk. mg;gbg;gl;l NtiyepWj;jk; njhopyhsh; eyDf;fhf ,Uf;f Ntz;LNk jtpu> murpay; fl;rpfspd; RaeyDf;fhf ,Uf;ff;$lhJ. vdNt> murpay; fhuzq;fSf;fhf 2019> [dthp 8> 9 Njjpfspy; eilngWk; Ntiy epWj;jj;jpy; ghujPa k];J}h; rq;fk; fye;J nfhs;stpy;iy vd njhptpf;fpwJ. NkYk;> cz;ikfis Muha;e;J njhopyhsh;fSk;> nghJkf;fSk; Gwf;fzpf;f Ntz;Lnkd Nfl;Lf;nfhs;fpwJ.
       N.rpjk;gu rhkp                                                K.KUNfrd;     jiyth;                                               nghJ nrayhsh;

Post a Comment

0 Comments