RSS Vijayadasami Utsav at NagpurRSS Vijayadasami Utsav at Reshimbagh Nagpur in a grand manner.  Dilip Gupta Sanghachalak of Nagpur, Ram Harkare Sar Sanghachalak, Vidharbha Prant, Pa. Pu. Sarsanghachalak Dr. Mohan Bhagawat. Chief Guest Lokesh Chandra, Sar Karyawah Bhaiya Ji Joshi and Laxman Pardikar Sah Sanghachalak of Nagpur were on the dais. 


Post a Comment

1 Comments