Dehradoon Sandeshfo o fgUnw ifj’kn }kjk lsokdk;Z

nsgnwu] 6 vxLr ¼folads½A esjB izkUr esa fo”o fgUnw ifj’kn us 32 LFkkuksa ij dSai yxkdj dkaoj ;k=h;ksa dks Hkkstu] tyiku vkSj vkokl dh O;oLFkk dhA dSai dk vk;kstu esjB] lkeyh] cqyUn”kgj] fotukSj] gkiq.k xkft;kckn] eqjknkckn] eqt¶Qjuxj vkSj lgkjuiqj esa fd;k FkkA ftlesa rhu yk[k pkSchl gtkj dkaoj ;k=h;kas us lqfo/kk dk ykHk mBk;kA ;g tkudkjh fo”o fgUnw ifj’kn ds {ks= laxBu ea=h bZ”ojh izlkn us nhA

Mh,u, lsaiy nsus igqap jgs yksx
nsgnwu] 6 vxLr ¼folads½A dsnkj?kkVh dh vkink ds Ms<+ eghus ckn Hkh ykirk yksxksa ds u ykSVus ij muds ifjtu vc muds ftank cps gksus dh mEehn NksM+us yxsa gS blds pyrs vc yksx viuk Mh,u, lsaiy nsus ds fy, igqapus yxs gSA 
fgUnqLrku lekpkj ds eqrkfcd nwu vLirky esa ikap yksxksa us Mh,u, lsaiy ns pqds gSA vLirky us Mh,u, lsaiy iqfyl dks lkSai fn, gSaA

Post a Comment

0 Comments