RSS Akhila Bharatiya Pratinidhi Sabha ABPS 2013 begins at Jaipur

Akhila Bharatiya Pratinidhi Sabha begins at Jaipur
                                 
                                 Maa. Mohan Bhagawat Ji lighting the lamp at Jaipur                                                                    Maa. Suresh (Bhaiyya Ji) Joshi lighting the lamp at Jaipur

                                   

                                                   
                                         

                                

Post a Comment

0 Comments